ตักบาตรพระปริวาส

กิจกรรมตักบาตรพระปริวาสกรรม

previous arrow
next arrow
Slider

เกี่ยวกับวัด

ประวัติวัดตาลเอน


วัดตาลเอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเจ้าเทพศักดิ์ จากหลักฐานทางโบราณวัตถุ เช่น พระประธานเก่าแก่ในอุโบสถที่เป็นศิลปะสมัยอยุธยา พระเจดีย์หลังองค์อุโบสถ ที่บ่งบอกถึงศิลปะและอายุโบราณวัตถุว่า อยู่ประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยา อายุกว่า 400 ปี แต่ตามเอกสารหลักฐานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าวัดตาลเอนทำการสร้างบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2360 (สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2371

ปริศนาธรรม คำพระ ของวัดตาลเอนที่โบราณเล่าสืบต่อกันมาคือ “วัดตาลเอน เจ้าเณรสร้าง มีทองสองอ่าง อยู่หว่างคนโทษ กาอยู่นอก กระรอกอยู่ใน ใครคิดได้ให้ไปเอาที่กา”

นโยบายการเผยแผ่ธรรมของวัดตาลเอน

ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปเป็นแบบโลกาภิวัฒน์ มีวัฒนธรรม และความเจริญด้านวัตถุจากทางซีกโลกตะวันตกเข้ามาแผ่อิทธิมาก การเผยแผ่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวไทยผู้เลิ่อมใสศรัทธามั่นคงต่อพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่ต้องกระทำอย่างจริงจัง ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงแก่นของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง “อยู่อย่างไรให้เป็นสุขในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคือง” มิใช่ให้รู้แต่เพียงพิธีกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการผสมผสานเข้ากับศาสนาพราหณ์

“พุทธศาสนาของเรานั้น เป็นศาสนาเดียวในโลกที่ใช้หลักแห่งเหตุและผล ซึ่งเข้ากันได้กับหลักวิทยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน”

พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ มีนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขยายตัวออกไปสู่สังคมภายนอกให้มากขึ้น โดยการรวมศรัทธาบุคคลจากจังหวัดต่างๆ หน่วยงานต่างๆ ให้เข้ามาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐานสี่อย่างต่อเนื่อง มากกว่าที่จะเป็นการรวมศรัทธาเฉพาะในชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงเท่านั้น การปฏิบัติวิปัสสนาสติปัฏฐานสี่จะช่วยให้มีสติสัมปชัญญะในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขภายใต้สังคมที่วุ่นวาย ภายใต้เศรษฐกิจที่ฝืดเคือง

ประวัติเจ้าอาวาสวัดตาลเอน


การดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตาลเอนของพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ.(จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท)

เมื่อ พ.ศ. 2549 ท่านพระครูวิชาญวีรกิจ (ปรีชา มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดนาค เจ้าคณะตำบลเสาธง พร้อมด้วยทายกและทายิกาวัดตาลเอน ได้ขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหาบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี นิมนต์ท่านพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้นคือ พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท) พระอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐานสี่ ณ วัดอัมพวัน ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตาลเอน

เนื่องด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2550 พระครูวิสุทธ์ภาวนาประสิทธิ์จึงมาดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส เพื่อเปิดสอนวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดตาลเอนในปี พ.ศ. 2551

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 วัดตาลเอนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่ 15 ตามมติมหาเถรสมาคม พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่ 15 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ. (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท) เจ้าอาวาสวัดตาลเอน

ฟังเสียงธรรมมะ จากช่อง YouTube


ข้อมูลการติดต่อ

วัดตาลเอน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ ๑๕
ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐
สำนักงานวัดตาลเอน : (๐๓๕) ๗๗๘๕๕๒ Fax : (๐๓๕) ๒๕๔๐๔๑
Email : tanen50@gmail.com


ติดตามข่าวสารจาก Facebook

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

  • 75
  • 520
  • 2,403
  • 7,174
  • 113,402

” วัดตาลเอน เจ้าเณรสร้าง มีทองสองอ่าง อยู่หว่างคนโทษ กาอยู่นอก กระรอกอยู่ใน ใครคิดได้ ให้ไปเอาที่อีกา “